Công văn số 190/AIDS-ĐTr về việc khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19

9
0

Công văn số 190/AIDS-ĐTr về việc khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19

Toàn văn công văn: download