Trang Chủ Tin tức Sự kiện Dự án thành phần Vusta tổ chức Họp giao ban quý I/2014

Dự án thành phần Vusta tổ chức Họp giao ban quý I/2014

68
0

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Dự án thành phần Vusta, Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AISD đã tổ chức Họp giao ban quý I/2014.

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Dự án thành phần Vusta, Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AISD đã tổ chức Họp giao ban quý I/2014.

Năm 2013, Dự án thành phần VUSTA đã đạt được chỉ tiêu cam kết là: số lượng người quan hệ đồng tính nam (MSM) có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp cận với chương trình can thiệp giảm tác hại 12.521 người (đạt 127,3%); số lượng người nghiện chích ma túy (IDU) tiếp cận với chương trình can thiệp giảm tác hại 855 người (đạt 99,5%); số lượng nữ mại dâm tiếp cận với chương trình can thiệp giảm tác hại 738 người (đạt 126,4%); số lượng bạn tình chính của người nghiện chích ma túy, người nhiễm tiếp cận chương trình dự phòng lẫy nhiệm HIV là 9.676 người (đạt 108,6%); hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong các hộ gia đình nhận được các dịch vụ miễn phí về chăm sóc hỗ trợ 1.063 người (đạt 110,2%) và 76 tổ chức dân sự xã hội tham gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc và dự phòng HIV/AIDS tại 10 tỉnh trọng điểm (đạt 101,3%)

aids-dự án thành phần Vusta tổ chức họp giao ban quý I/2014

Kết quả hoạt động của dự án trong năm 2013 về cơ bản đạt mục tiêu đã đặt ra. Ban quản lý dự án và các tiểu dự án vẫn duy trì và cải thiện các can thiệp dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ toàn diện góp phần giảm sự lây lan HIV, giảm tỷ lệ mắc, chết ở các tỉnh và huyện có nguy cơ cao. Các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) và Ban điều hành Nhóm các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO) đã kiện toàn và cơ cấu lại các nhóm, rà soát khách hàng cũ, xác định khách hàng mới nhằm tăng cường năng lực quản lý cũng như cung cấp dịch vụ các CBO. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ, năm 2013 là giai đoạn còn khó khăn do các thủ tục viện trợ và ký kết giai đoạn 2 diễn ra muộn nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hoạt động của cả năm bị dồn vào 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, các CBO mới được thành lập, ít kinh nghiệm hoạt động, năng lực cũng như kỹ năng hoạt động, tổ chức nhóm còn nhiều lúng túng khiến việc hỗ trợ nâng cao năng lực còn gặp khó khăn; các dịch vụ y tế tại chỗ và lưu động tại nhiều địa bàn còn thiếu và yếu, chưa có cơ chế phối hợp chuyển gửi giữa các CBO và các cơ sở dịch vụ.
 
Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, trong thời gian tới, cần bổ sung phụ cấp và chi phí hoạt động cho CBO theo định mức chi tiêu đặc thù, có kế hoạch điều phối và cung cấp vật phẩm y tế cho Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ can thiệp giảm tác hại và thực hiện các chỉ tiêu cam kết. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp cận và cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, dự phòng tại cộng đồng; tổ chức các chuyến thực địa, giám sát triển khai thực hiện dự án tại các tiểu dự án; tăng cường năng lực tổ chức và hoạt động để các mạng lưới thu thập thông tin, phản hồi từ cộng đồng và cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch chương trình…