Trang Chủ Dự án Giai đoạn 1 Giới thiệu

Giới thiệu

381
0

Hưởng ứng lời kêu gọi nộp đề xuất cho vòng 9 của Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (QTC) và thực hiện cam kết nêu ra trong đề xuất vòng 8, Cơ chế Điều phối Quốc gia (CCM) Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi nộp đề xuất cho vòng 9 của Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (QTC) và thực hiện cam kết nêu ra trong đề xuất vòng 8, Cơ chế Điều phối Quốc gia (CCM) Việt Nam đã quyết định đệ trình lên Quỹ Toàn cầu đề xuất dự án HIV/AIDS gồm 2 cấu phần: cấu phần do các tổ chức chính phủ thực hiện và cấu phần do các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam -VUSTA) đã được CCM Việt Nam chấp nhận là cơ quan đại diện cho các tổ chức xã hội Việt Nam tham gia xây dựng đề xuất trình Quỹ Toàn cầu và là cơ quan tiếp nhận chính khi đề xuất của Việt Nam được QTC chấp thuận tài trợ.