Trang Chủ Tin tức Thông báo Kế hoạch giám sát quý II/2013

Kế hoạch giám sát quý II/2013

52
0

Mục đích của đợt giám sát là: Hỗ trợ cán bộ Dự án, Tư vấn viên và Người phụ trách số liệu của nhóm tại cộng đồng thực hiện việc Giám sát ghi chép, làm báo cáo và lưu trữ của Tiếp cận viên. Rà soát báo cáo chỉ số Q1/2013. Giám sát về tài chính tại CBOs.

Mục đích của đợt giám sát là:

• Hỗ trợ cán bộ Dự án, Tư vấn viên và Người phụ trách số liệu của nhóm tại cộng đồng thực hiện việc Giám sát ghi chép, làm báo cáo và lưu trữ của Tiếp cận viên.

• Rà soát báo cáo chỉ số Q1/2013.

• Giám sát về tài chính tại CBOs.

Thời gian giám sát:

STT

Tỉnh/thành phố có dự án

Thời gian giám sát

01

Nghệ An 10 – 12/06/2013

02

Hải Dương 13 – 14/06/2013

03

Bà Rịa – Vũng Tàu 17 – 19/06/2013

04

Tp. Hồ Chí Minh 20 – 21/06/2013

05

Bình Dương 22 – 23/06/2013

06

Vĩnh Phúc 26 – 28/06/2013

Thành phần đoàn giám sát gồm: đại diện VUSTA cùng các bộ phận: Giám sát, Kế toán và Kế hoạch của Ban QLDA và các tiểu ban QLDA của ISDS và COHED.