Trang Chủ Thư viện Tài liệu tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính

88
0

Luật Xử lý vi phạm hành chính, số 15/2012/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013