Trang Chủ Dự án Quy chế Phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS...

Quy chế Phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2020

203
0

Ban quản lý dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trân trọng giới thiệu

Quy chế Phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2020

Toàn văn Quy chế phối hợp: download