Quỹ toàn cầu: Phòng chống AIDS-Lao- Sốt rét

69
0

Mối quan hệ hợp tác giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và cộng đồng người nhiễm thể hiện một hướng tiếp cận mới trong việc cung cấp tài chính cho các vấn đề y tế toàn cầu.