Trang Chủ Tin tức Thông báo Thông báo kết quả nhận tài trợ

Thông báo kết quả nhận tài trợ

75
0

Ban QLDA VUSTA – Dự án Qũy Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS (Ban QLDA VUSTA) xin thông báo Danh sách các Đề xuất đã được phê duyệt thành công trong lần kêu gọi cơ hội tài trợ cho “Hỗ trợ sáng kiến của các mạng lưới và các CBO nhằm nâng cao trao quyền cho cộng đồng trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid-19”. Mỗi đề xuất được phê duyệt kinh phí thực hiện là 100 triệu đồng để thực hiện các hoạt động trong năm 2021.

TT TÊN ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Truyền thông online thông qua các ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội cho cộng đồng MSM và TG Nhóm Strong Ladies
2 Tăng cường sự tham gia đóng góp các tổ chức cộng đồng  trong mạng lưới về những sáng kiến linh hoạt trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid_19 Liên minh CBO tại TP HCM, gồm nhóm Gia tộc RồngThe GATE, M For M, HOA CỎ MAY, ĐÁ KHÓC
3 Tăng cường nâng cao năng lực cho thành viên VNMSMTG về truyền thông xét nghiệm HIV qua mạng xã hội, vận động chính sách hỗ trợ nguồn lực cho VNMSMTG qua phim ngắn và những câu chuyện thành công tại 15 tỉnh của Dự án VUSTA – Dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS Mạng lưới VNMSMTG
4 Câu chuyện của chúng tôi, thành công của chúng tôi Mạng lưới phòng chống AIDS miền Nam – Southern AIDS Network (SAN)
5 Sáng kiến nhằm ứng phó linh hoạt trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh COVID-19 Nhóm Sóng Biển

 

Ban QLDA VUSTA sẽ liên hệ với các mạng lưới/các nhóm để thống nhất các nội dung của Đề xuất: hoạt động, ngân sách và dự thảo hợp đồng thực hiện trong tháng 8/2021.

Các đề xuất chưa được phê duyệt trong lần kêu gọi này nhưng đã được đánh giá cao về nội dung, ý tưởng sáng tạo và cách thức tổ chức thực hiện. Do đó Ban QLDA VUSTA sẽ quyết định đưa các đề xuất có đánh giá cao vào vòng xét duyệt cho Dự án COVID-19 giai đoạn 2021-2023, dự kiến thực hiện vào 6 tháng đầu năm 2022. Ban QLDA VUSTA sẽ liên hệ để trao đổi ý kiến và nguyện vọng tham gia của các bạn vào thời gian tới.