Trang Chủ Tin tức Thông báo THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG THAM...

THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG THAM GIA CCM VIỆT NAM VÀ KÊU GỌI ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN XÉT CHỌN

52
0

BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TẠI VIỆT NAM KÊU GỌI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG THAM GIA CCM VIỆT NAM

Nhiệm kỳ của đại diện các đại diện cộng đồng trong CCM Việt Nam 2020 – 2022 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2022 và CCM đang kêu gọi các nhóm/thành phần bầu chọn người đại diện cho mình trong CCM nhiệm kì 2023– 2025.
Thông tin chi tiết Kêu gọi đề cử/ ứng cử đại diện cộng đồng: Tại đây

Thông tin chi tiết kêu gọi thành viên ban xét chọn: Tại đây