Trang Chủ Tin tức Thông báo Thông báo mời gửi ý tưởng dự án: Tài trợ nhỏ cho...

Thông báo mời gửi ý tưởng dự án: Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức

108
0

1.     Giới thiệu

Dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức” do:Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

1.     Giới thiệu

Dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức” do:

Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

và Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

phối hợp cùng:

–          Mạng lưới hỗ trợ các nhóm tự lực của nam quan hệ đồng tính và chuyển giới tại Việt Nam (VNMSM-TG)

–          Mạng lưới hỗ trợ các nhóm tự lực của người sử dụng ma túy tại Việt Nam (VNPUD)

–          Mạng lưới hỗ trợ các nhóm tự lực của người bán dâm tại Việt Nam (VNSW)

thực hiện với nguồn kinh phí từ các dự án của Mạng lưới, SCDI và Dự án Quỹ Toàn cầu thành VUSTA.

Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cùng khoản tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng là thành viên của các Mạng lưới có nguyện vọng và ý tưởng hay trong lĩnh vực phát triển tổ chức và hoạt động giảm hại cho các nhóm cộng đồng của mình nhưng hiện chưa có nguồn hỗ trợ nào.

2.      Mục tiêu của chương trình tài trợ nhỏ cho dự án

 • Phối hợp với các Mạng lưới kêu gọi/tìm kiếm và lựa chọn những nhóm cộng đồng thực sự có nhu cầu hỗ trợ phát triển và khả năng thực hiện các hoạt động giảm hại cho cộng đồng này.
 • Nâng cao năng lực cho các nhóm trong việc phát triển tổ chức và triển khai hoạt động: đánh giá nhu cầu, xây dựng ý tưởng và viết đề xuất, tổ chức can thiệp giảm hại cho cộng đồng của mình.
 • Hỗ trợ các nhóm tiếp cận và cung cấp dịch vụ giảm hại nhiều hơn cho các nhóm cộng đồng nói trên.

3.    Các loại ý tưởng dự án sẽ được cân nhắc tài trợ

 • Ý tưởng tập trung đúng vào đối tượng hưởng lợi của dự án, bao gồm: MSM, nam bán dâm, phụ nữ bán dâm, người sử dụng ma túy.
 • Các hoạt động can thiệp cần đúng với nội dung/lĩnh vực dự án yêu cầu.
 • Các hoạt động can thiệp cần mang tính khả thi và thực tế có thể triển khai được tại địa bàn nhóm lựa chọn can thiệp.

 4.      Các nội dung/Lĩnh vực chủ yếu của dự án

Click vào đường link để xem các Lĩnh vực được hỗ trợ tương ứng với từng Mạng lưới:

Mạng lưới MSM-TG

Mạng lưới VNPUD

Mạng lưới VNSW

 5.      Thời gian và các bước thực hiện

 • Nhận Ý tưởng dự án: thời hạn cuối cùng để nhận Ý tưởng dự án là 5 giờ chiều ngày 20/5/2014.
 • Lựa chọn Ý tưởng dự án: các ý tưởng được lựa chọn sẽ được thông báo vào ngày 30/5/2014.
 • Tập huấn Đánh giá nhu cầu và Lập bản đồ: các nhóm có ý tưởng được lựa chọn sẽ được tham gia đợt tập huấn về kỹ năng lập bản đồ, đánh giá nhu cầu của cộng đồng và kỹ năng lập kế hoạch, viết đề xuất.

Thời gian: 9 – 13/6/2014.

 • Thực hiện hoạt động Đánh giá nhu cầu và Lập bản đồ: sau khóa tập huấn các nhóm sẽ được cấp kinh phí để tổ chức việc lập bản đồ và đánh giá nhu cầu của cộng đồng thuộc nhóm mình tại địa bàn đăng ký và gửi kết quả cho Hội đồng xét duyệt.

Thời gian thực hiện: Từ sau khi được tập huấn về lập bản đồ và đánh giá nhu cầu đến ngày 27/6/2014

 • Các nhóm hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu, viết và nộp đề xuất: dựa trên kết quả của việc lập bản đồ và đánh giá nhu cầu vừa được thực hiện tại địa bàn đăng ký của mình, các nhóm viết, hoàn thiện báo cáo và tập hợp chứng từ hợp lệ quyết toán cho hoạt động này. Đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn thiện đề xuất để nộp cho Hội đồng xét duyệt.

Thời gian nộp báo cáo và quyết toán: trước ngày 07/7/2014

Thời gian nộp đề xuất: 21/7/2014

 • Xét duyệt đề xuất của các nhóm: Hội đồng xét duyệt sẽ đánh giá đề xuất hoạt động của các nhóm gửi tới, lựa chọn các đề xuất chính thức được hỗ trợ và thông báo tới các nhóm.

Thời gian thông báo: 31/7/2014

6.     Nội dung bản Ý tưởng dự án

Các nhóm có quan tâm cần gửi bản Ý tưởng dự án với các nội dung sau:

 • Giới thiệu tóm tắt về nhóm/tổ chức, trong đó nêu rõ kinh nghiệm và năng lực đã từng triển khai các hoạt động can thiệp, và mối quan hệ của nhóm với các cơ quan chính quyền tại địa phương.
 • Giới thiệu vấn đề, nội dung mà nhóm muốn can thiệp/thực hiện.
 • Phương pháp tiến hành các hoạt động.
 • Chi phí thực hiện dự kiến (đầu mục chi phí cơ bản, không gửi bản chi tiết)

7.     Kinh phí tài trợ

Dự án sẽ xem xét tài trợ tối đa đến USD $ 5000 cho mỗi đề xuất được lựa chọn. Tổng số tiền giải ngân và tổng số các khoản tài trợ được phân bổ sẽ được dựa trên các đề xuất chất lượng và phù hợp nhất mà Dự án nhận được.

8.     Những đơn vị có thể gửi ý tưởng

 • Tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO): Là tổ chức có hoặc không có tư cách pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận làm việc ở cấp địa phương, do các đại diện của cộng đồng quản lý và làm việc vì lợi ích cộng đồng. Các tổ chức này có Ban Điều hành do cộng đồng bầu ra, có tôn chỉ, mục đích, nội quy.
 • Các nhóm tự lực: Các câu lạc bộ hoặc nhóm nhỏ hoạt động vì một vấn đề hoặc mục đích cụ thể.

9.      Thủ tục đăng ký

Các tổ chức tham gia gửi Bản Ý tưởng dự án theo 1 trong 2 cách:

 • Cách 1: Qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ:

     Đăng ký thực hiện Dự án tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng.

Địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng.

240 Mai Anh Tuấn – Hoàng Cầu – Ba Đình –  Hà Nội.

Số điện thoại: 04 35720689

 • Cách 2: Qua hộp thư điện tử:

Gửi email và gọi điện thoại xác nhận với:

     Khuất Thị Hồng Giang, giangkhuat@scdi.org.vn, ĐT: 0972 465 659

hoặc    Nguyễn Thùy Linh, linh.vustagf@gmail.com, ĐT: 0988 469 180

Tiêu đề email ghi rõ: Đăng ký thực hiện dự án “Tài trợ nhỏ cho các nhóm cộng đồng triển khai hoạt động giảm hại và phát triển tổ chức

THỜI HẠN NHẬN ĐĂNG KÝ:

Trước 5 giờ chiều ngày 20/5/2014 (tính theo dấu bưu điện hoặc giờ gửi email)