Trang Chủ Thư viện Báo cáo Thông tư 05/2023/TT-BYT Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt...

Thông tư 05/2023/TT-BYT Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

76
0

Ban biên tập Website trân trọng giới thiệu Thông tư 05/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/3/2023 Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Toàn văn thông tư: Tại đây