Trang Chủ Tin tức Kiến thức HIV Thông tư 18 Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình...

Thông tư 18 Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

9
0

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu

Thông tư 18/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Thông tư có hiệu lực vào ngày 01/01/2022 thay thế Thông tư liên tch s 17/2015/TTLTBYTBLĐTBXHBCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 ca B trưng B Y tế, B trưng B Lao đng Thương binh và Xã hi B trưng B Công an quy đnh thm quyn, th tc và quy trình xác đnh tình trng nghin ma túy

Toàn văn thông tư bạn đọc tải tại: đây