Tình hình phê duyệt Đề án bảo đảm tài chính tại các tỉnh/thành phố: Khó khăn và vướng mắc các tỉnh chưa phê duyệt Đề án

114
0

1.Tải báo cáo đề án đảm bảo tài chính.